Правила прийому до Олександрійського педагогічного фахового коледжу імені В.О.Сухомлинського у 2022 році


І.  Загальні положення

 1. Проведення освітньої діяльності у Олександрійському педагогічному фаховому коледжі імені В.О.Сухомлинського» (далі - Педколедж) здійснюється згідно з ліцензією, переоформленою відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про ліцензування освітньої діяльності» № 969-л від 10.10.2019 р. та наказу Міністерства освіти і науки України «Про ліцензування освітньої діяльності» № 982-л від 13.11.2019 р., які розміщено на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України  в електронному вигляді.
 2. Правила прийому розроблені приймальною комісією Педколеджу (далі - Приймальна комісія) відповідно до Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році (далі - Порядку прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04. 2022 року № 364 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 року № 400), та затверджені педагогічною радою Педколеджу (протокол від 17.05.2022 року №6). Правила прийому діють до 31 грудня 2022 року.
 3. Прийом до Педколеджу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра здійснюється на конкурсній основі за відповідними джерелами фінансування.
 4. Організацію прийому вступників до Педколеджу здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора Педколеджу.

Головою Приймальної комісії призначається директор Педколеджу. Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію закладу освіти, затвердженим відповідно до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про Приймальну комісію Педколеджу оприлюднене на його веб-сайті (веб- сторінці).

Директор Педколеджу забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі цих Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи Приймальної комісії.

Рішення Приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директором Педколеджу та/або виконання процедур вступної кампанії.

Усі питання, пов’язані з прийомом до закладу освіти, вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної комісії оприлюднюються на веб-сайті (веб-сторінці) Педколеджу в день їх прийняття або не пізніше наступного дня після їх прийняття.

 1. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, буде здійснюватись надання орендованих місць у гуртожитку іншого навчального закладу.
 2. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:
  • вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, що  проводиться у формі індивідуальної усної співбесіди, конкурсу творчих та/або  фізичних здібностей вступників (далі – творчого конкурсу) або інших видів  вступних випробувань, встановлених відповідно до цього Порядку;
  • вступник – особа, яка подала заяву(и) про допуск до участі в конкурсному відборі на одну (декілька) конкурсних пропозицій;
  • індивідуальна усна співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає очне або дистанційне (за рішенням закладу освіти) оцінювання  підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок) вступника з одного або  двох предметів, за результатами якої виставляється одна позитивна оцінка за  шкалою 100-200 (з кроком в один бал) або ухвалюється рішення про негативну  оцінку вступника («незадовільно»);
  • квота для іноземців – визначена частина обсягу бюджетних місць, яка використовується для прийому вступників з числа:
  • іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів України;
  • закордонних українців, статус яких засвідчено посвідченням закордонного українця, і які не проживають постійно в Україні; конкурсна пропозиція – пропозиція закладу освіти (відокремленого  структурного підрозділу закладу освіти) щодо кількості місць для прийому  вступників на певні спеціальності (одну або декілька спеціалізацій, освітньо професійних програм, мов, музичних інструментів тощо в межах  спеціальності), форми здобуття освіти, курсу, предмету (предметів)  індивідуальної усної співбесіди, творчих конкурсів, вимог до мотиваційних  листів вступників, строку навчання на основі здобутого освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня або освітнього ступеня. Розрізняють основні та  небюджетні конкурсні пропозиції. У разі якщо конкурсна пропозиція поєднує  декілька освітньо-професійних програм тощо, в Правилах прийому  зазначаються порядок розподілу здобувачів між ними та строки обрання  здобувачами таких програм не раніше двох місяців після початку навчання;
  • конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, яка обраховується за результатами вступних випробувань та іншими конкурсними  показниками з точністю до одиниці відповідно до цього Порядку та Правил  прийому;
  • конкурсний відбір – процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів та/або мотиваційних листів для здобуття  освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра відповідно до  цього Порядку (незалежно від форми власності закладу освіти та джерел  фінансування навчання);
  • мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітньо професійну програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування,  досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі  сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано копії  (фотокопії) матеріалів, що підтверджують викладену в листі інформацію;
  • небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за  державним або регіональним замовленням);
  • організована група вступників – це зовнішньо створена роботодавцем група вступників, які вступають для здобуття фахової передвищої освіти за  однією освітньо-професійною програмою за кошти роботодавця;
  • основна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція з визначеною кількістю місць для навчання за кошти державного або місцевого бюджету  (загальний обсяг державного або регіонального замовлення);
  • рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно  до цього Порядку та Правил прийому;
  • старші курси – курси освітньо-професійних програм закладів фахової передвищої освіти, окрім першого;
  • творчий конкурс – форма вступного випробування для вступу для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, яка  передбачає перевірку та оцінювання творчих та/або фізичних здібностей  вступника (у тому числі здобутої раніше спеціалізованої освіти), необхідних  для здобуття фахової передвищої освіти за спеціальністю, яка включена до  Переліку спеціальностей, прийом на навчання до закладів фахової передвищої  освіти, за якими здійснюється на основі базової або повної загальної  (профільної) середньої освіти з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників, наведеного у додатку 1 до цього Порядку. За  результатами творчого конкурсу виставляється позитивна оцінка за шкалою  100-200 (з кроком в один бал) або ухвалюється рішення про негативну оцінку  вступника («незадовільно»);
  • технічна помилка – помилка, допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення  відомостей про вступника або заяви до Єдиної державної електронної бази з  питань освіти (далі – ЄДЕБО), що підтверджується актом про допущену  технічну помилку;
  • чергова сесія прийому заяв – період прийому заяв та документів під час вступної кампанії, визначений Правилами прийому закладу фахової передвищої  освіти.
  • Термін «закордонні українці» вжито у значенні, наведеному в Законі України «Про закордонних українців».
  • Інші терміни вжито у значеннях, наведених у Законах України «Про освіту» та «Про фахову передвищу освіту».

 


ІІ.  Прийом на навчання для здобуття освітньо - кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра

 1. На навчання до Педколеджу приймаються:

особи, які здобули базову середню освіту - для здобуття освітньо- професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за денною (дуальною) формою здобуття освіти одночасно із виконанням освітньої програми профільної середньої освіти професійного спрямування;

особи, які здобули повну загальну середню освіту (профільну середню освіту, незалежно від здобутого профілю);

особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника;

особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста або освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра;

особи, які здобули будь-який ступінь вищої освіти.

Для здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий освітньо-професійний ступінь чи ступінь (рівень) вищої освіти або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не  менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

 1. Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, можуть прийматись на другий (третій) курс або на перший курс (зі скороченим строком навчання).

Для здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю особи можуть вступати на другий або старші курси (перший курс, у тому числі зі скороченим строком навчання).

Відраховані здобувачі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого  спеціаліста можуть бути поновленими для здобуття освітньо-професійного  ступеня фахового молодшого бакалавра на ту саму або споріднену в межах  галузі знань спеціальність у тому самому або іншому закладі освіти на такий  самий або наступний курс, на спеціальність іншої галузі знань на такий самий  або попередній курс.

Відраховані здобувачі вищої освіти ступенів молодшого бакалавра, бакалавра мають право бути поновленими для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за індивідуальною програмою на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність у тому самому або іншому закладі освіти.

 1. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.

Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує Педколедж відповідно до наявних ліцензій, та вносить до ЄДЕБО.

Назви конкурсних пропозицій формуються без позначок та скорочень  державною мовою.

 1. Особливості прийому на навчання для здобуття фахової передвищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після  01 січня 2022 року, в частині проходження річного оцінювання та державної  підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про базову  середню освіту або повну загальну середню освіту (якщо особа не отримала  документ про освіту відповідно до законодавства), визначаються відповідно до  Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної  (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій  території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово  окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей,  території населених пунктів на лінії зіткнення, затвердженого наказом  Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року № 271,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за  № 505/36127 (далі - наказ № 271).

 


IІІ. Джерела фінансування здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

 

 1. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у Педколеджі здійснюється:

за рахунок видатків місцевого бюджету - видатків обласного бюджету Кіровоградської обласної ради відповідно до регіонального замовлення (плану набору), затвердженого директором  департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації;

за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).

 1. Громадяни України мають право безоплатно здобувати фахову передвищу освіту в Педколеджі на конкурсній основі відповідно до стандартів фахової передвищої освіти, якщо вони не здобули фахової передвищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста впродовж восьми попередніх років за кошти державного або місцевого бюджету.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту за кошти державного або місцевого бюджету, можуть вступати для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти лише за кошти фізичних або юридичних осіб.

 1. Іноземці та особи без громадянства, у тому числі закордонні українці, які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття фахової передвищої освіти нарівні з громадянами України у тому числі за кошти державного або місцевого бюджету.
 2. Особи, які навчаються в Педколеджі, мають право на здобуття освіти одночасно за декількома освітньо-професійними програмами у Педколеджі, а також у декількох закладах фахової передвищої (вищої) освіти за різними формами здобуття освіти, за умови отримання тільки однієї освіти за кошти державного, місцевого бюджету.

Не допускається одночасне навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, рівнями, ступенями, формами здобуття освіти) за кошти державного або місцевого бюджетів.

 


ІV.   Обсяги прийому та обсяги регіонального замовлення

 

 1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за кожною спеціальністю. Прийом на навчання на другий та наступні курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу (див. додаток 2).

Ліцензований обсяг встановлюється для кожної спеціальності і визначає максимальну кількість здобувачів фахової передвищої освіти на одному курсі (році навчання), яким заклад освіти може одночасно забезпечити здобуття фахової передвищої освіти відповідно до ліцензійних умов.

 1. Прийом на навчання за регіональним замовленням здійснюється на спеціальності та форми здобуття фахової передвищої освіти, за якими воно сформоване регіональним замовником (департаментом освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації). Регіональний замовник здійснює розміщення регіонального замовлення в розрізі закладів освіти, спеціальностей (спеціалізацій, конкурсних пропозицій – за потреби), форм навчання та основи здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра. Розподіл місць регіонального замовлення між основними конкурсними пропозиціями в межах відповідної спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації) Педколедж здійснює самостійно.
 2. Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні пропозиції визначається Педколеджем у межах різниці між ліцензованим обсягом з урахуванням його поділу за формами здобуття освіти та загальним обсягом бюджетних місць. Цей обсяг може коригуватися з урахуванням фактичного виконання регіонального замовлення.

Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію педколеджем у межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за формами здобуття освіти.

 1. Загальний обсяг бюджетних місць для основних конкурсних пропозицій, обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні пропозиції, обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції визначається у Правилах прийому в межах ліцензійного обсягу ) та оприлюднюються на офіційному вебсайті Педколеджу.

 


V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 

 1. Для вступників на основі базової загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти:
 • реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 23 червня та завершується 31 жовтня;

прийом заяв та документів, визначених розділом VII цих Правил, починається 30 червня та закінчується 13 липня о 18:00 год;

Додатковий набір для здобуття фахової передвищої освіти виключно за кошти фізичних або юридичних осіб Педколедж визначає своїми Правилами прийому за умови додаткового зарахування не пізніше 31 жовтня. При цьому тривалість кожної сесії прийому документів становить не менше 5 днів.

 • творчі конкурси та індивідуальні усні співбесіди проводяться: з 14 липня до 21 липня;

творчі конкурси проводяться при вступі на основі базової середньої освіти на спеціальність 017 Фізична культура і спорт з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників;

творчі конкурси проводяться в один тур (в очній формі);

 • рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних випробувань (у тому числі за співбесідою, творчими конкурсами та квотою-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття фахової передвищої освіти за державним або регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше: 12:00 год 26 липня;
 • вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування: на місця державного або регіонального замовлення - до 12:00 год 28 липня;
 • зарахування вступників відбувається:

за державним або регіональним замовленням - не пізніше 18:00 год 30 липня;

за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше ніж 03 серпня, додаткове зарахування - не пізніше ніж 31 жовтня;

 • переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі базової середньої освіти (у межах цих Правил), проводиться не пізніше 08 серпня.
 1. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти за всіма формами здобуття освіти, а також для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника:
 • реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня та завершується 31 жовтня;
 • прийом заяв та документів, передбачених розділом VI цих Правил, розпочинається 14 липня;
 • прийом заяв та документів закінчується:

о 18:00 год 05 серпня – для осіб, які вступають на основі індивідуальної  усної співбесіди;

о 18:00 год 31 серпня – для осіб, які вступають тільки на основі сертифікаті  національного мультипредметного теста;

додатковий набір для здобуття фахової передвищої освіти виключно за кошти фізичних або юридичних осіб Педколедж може передбачити своїми Правилами прийому за умови додаткового зарахування не пізніше 30 листопада;

 • індивідуальні усні співбесіди проводяться в кілька потоків з 08 серпня по 16 серпня включно;

творчі конкурси, індивідуальні усні співбесіди під час додаткового  набору для здобуття фахової передвищої освіти виключно за кошти фізичних  або юридичних осіб заклад фахової передвищої освіти проводить в строки,  визначені Правилами прийому;

 • рейтинговий список вступників, які вступають на основі індивідуальних усних співбесід, із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною  пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на  здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за  державним або регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше  12:00 год 01 вересня;
 • вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця регіонального замовлення до 12:00 год 06 вересня;
 • зарахування вступників відбувається:

за державним або регіональним замовленням - не пізніше 12:00 год 08 вересня;

за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 12:00 год 16 вересня (додаткове зарахування на вільні місця виключно за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 30 листопада);

 • переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної (профільної) середньої освіти (у межах цих Правил), проводиться не пізніше 26 вересня.
 1. Прийом заяв та документів, конкурсний відбір і зарахування на навчання організованих груп вступників (крім вступників на основі базової загальної середньої освіти) може бути дозволено Міністерством освіти і науки України упродовж року за зверненням Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні, обласних (галузевих) організацій роботодавців за рахунок коштів юридичних осіб (роботодавців), але не пізніше 30 листопада.
 2. Порядок роботи Приймальної комісії (дні тижня та години):

Дні тижня

Початок робочого дня

Закінчення робочого дня

Обідня

перерва

Примітки

Понеділок

800

1600

1300-1330

 

Вівторок

800

1600

1300-1330

 

Середа

800

1600

1300-1330

окрім 13 липня та 31 серпня

Четвер

800

1600

1300-1330

 

П’ятниця

800

1600

1300-1330

окрім 05 серпня

Субота

1000

1230

1300-1330

окрім 30 липня

 

 

13 липня та 31 серпня початок роботи - о 10год. 00 хв. ; закінчення роботи - о 18 год.00 хв.; перерва - з 15 год.00 хв. до 15 год. 30хв.

30 липня: початок роботи - о 15год. 30 хв. ; закінчення роботи - о 18 год.00 хв.


VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Педколеджу

 

 1. Вступники на навчання для здобуття фахової передвищої освіти на основі базової або повної загальної (профільної) середньої освіти подають заяви:

тільки в електронній формі (через електронний кабінет), крім визначених у цьому пункті випадків;

тільки у паперовій формі:

 • за наявності розбіжностей у даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобутий освітній (освітньо кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти та у сертифікаті національного  мультипредметного теста чи зовнішнього незалежного оцінювання (у разі їх  подання);
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 • у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;
 • у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу фахової передвищої освіти.
 1. Інші категорії вступників, крім зазначених у пункті 1 цього розділу, подають заяви тільки в паперовій формі.
 2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією Педколеджу у порядку, визначеному законодавством.

Педколедж створює консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі.

 1. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії Педколеджу. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструє уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви.
 2. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (освітньо-професійної програми) та форми здобуття освіти.

Під час подання заяв на основні конкурсні пропозиції вступники обов'язково зазначають один з таких варіантів:

«Претендую на участь у конкурсі на місця державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням)»;

«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних або юридичних осіб і поінформовані про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення, у заявах зазначають:  «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або  юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах  вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

До заяви вступник додає мотиваційний лист, який подається в  електронному вигляді (електронному вигляді або паперовій формі для осіб, які  подають заяву в паперовій формі), додатки до мотиваційного листа  приймаються на визначеній Приймальною комісією Педколеджу електронній  поштовій скриньці.

 1. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто оригінали:

документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 січня 2022 року);

військово-облікового документа (у військовозобов’язаних - військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників - посвідчень про приписку до призовних дільниць), крім випадків, передбачених законодавством;

документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній  державній електронній базі з питань освіти;

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 271.

Якщо з об'єктивних причин документ про здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти відсутній, може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів про освіту ЄДЕБО про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти.

 1. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних - військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників - посвідчень про приписку до призовних дільниць), крім випадків, передбачених законодавством;

копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається  в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;

копію сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (у випадках, передбачених цими Умовами);

шість кольорові фотокартки розміром 3x4 см;

медичну довідку за формою 086 - 0 або її копію (згідно наказу Міністерства охорони здоров'я України від 14.02. 2012 року №110) із зазначенням медичної групи для занять із фізичного культури (основна, підготовча, спеціальна, звільнен(а)ий).

Вступники, які проходять творчі конкурси, індивідуальні усні співбесіди  допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує  особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після  01 січня 2022 року), та екзаменаційного листка з фотокарткою.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

 1. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі базової середньої освіти, на переведення на вакантні місця  державного або регіонального замовлення, вступник подає особисто одночасно  з виконанням вимог для зарахування на місця за кошти фізичних або  юридичних осіб, але не пізніше ніж 25вересня.

Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних  умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних або юридичних  осіб на основі повної загальної (профільної) середньої освіти, на переведення  на вакантні місця державного або регіонального замовлення, вступник подає  особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця за кошти  фізичних або юридичних осіб, але не пізніше ніж 25 жовтня. 

Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання  спеціальних умов на переведення на вакантні місця державного або  регіонального замовлення, унеможливлюють їх реалізацію.

 1. 9. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією Педколеджу. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.
 2. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав спеціальних умов для осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, на переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення.
 3. 11. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Педколеджу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на вебсайті Педколеджу на підставі даних, внесених до ЄДЕБО.
 4. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньо-професійної програми (спеціальності) фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його  особистим (кваліфікованим електронним) підписом під час подання заяви.
 5. Паперова заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована закладом освіти на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання для паперових заяв та не пізніш як за день до  дати закінчення подання електронних заяв за умови допущення технічної  помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО, що підтверджується  актом про допущену технічну помилку, сформованим в ЄДЕБО. Скасована  заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО. 
 6. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що  здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05  травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних  документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27  травня 2015 року за № 614/27059.
 7. Документи про вищу духовну освіту приймаються в разі її здобуття особами до 01 вересня 2018 року і за умови подання свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту отриманого особою відповідно до  Порядку державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові  ступені та вчені звання, виданих закладами вищої духовної освіти,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року  № 652, або рішення вченої ради закладу вищої освіти, до структури якого  входить заклад освіти, який здійснює підготовку за освітньо-професійним  ступенем фахового молодшого бакалавра щодо визнання відповідного  документа про вищу духовну освіту.

 

VII. Конкурсний відбір, його організація та проведення

  

 1. Конкурсний відбір на навчання для здобуття фахової передвищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань (додаток 3):

для вступу на основі базової середньої освіти – у формі творчих  конкурсів або індивідуальної усної співбесіди (з української мови), розгляду мотиваційних листів у передбачених цими Правилами випадках;

для вступу на основі повної (профільної) загальної середньої освіти – у  формі індивідуальної усної співбесіди (з української мови та історії України) та розгляду  мотиваційних листів в передбачених цим Порядком випадках;

особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, а також особи, які здобули вищу освіту і мають документ державного зразка про раніше здобуту повну загальну середню освіту, вступають на навчання на основі повної загальної середньої освіти.

 1. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала (розгляду мотиваційних листів), який розраховується відповідно до Правил прийому.
 2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової або повної загальної (профільної) середньої освіти вступають на навчання для здобуття фахової передвищої освіти, зараховуються результати індивідуальної усної  співбесіди, творчого конкурсу, розгляду мотиваційного листа у встановлених  цими Правилами випадках.
 3. 4. Конкурсний бал (КБ) обчислюється:

для вступу на основі базової або повної загальної (профільної)  середньої освіти на місця державного (регіонального) замовлення:

КБ = ТК або УС,

де ТК – оцінка творчого конкурсу; 

УС – оцінка індивідуальної усної співбесіди.

Для осіб, зареєстрованих у селах, які здобули у рік вступу базову середню  освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, конкурсний бал  множиться на сільський коефіцієнт (СК). СК дорівнює 1,05.

Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності довідки додатку  13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету  Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207, поданої в паперовій формі,  затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію до ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює  перевірку відповідної довідки на підставі його сканованої копії (фотокопії).

Замість проходження індивідуальної усної співбесіди вступник може  подати результати зовнішнього незалежного оцінювання (2019-2021 років у  будь-яких комбінаціях) або національного мультипредметного теста. У такому  разі конкурсний бал вступника визначається як середній бал з двох предметів  зовнішнього незалежного оцінювання (української мови та  літератури/української мови, предмету на вибір вступника) з підвищенням на  25 відсотків, але не вище 200 балів, або середній бал усіх предметів  національного мультипредметного теста без використання вагових коефіцієнтів  з підвищенням на 25 відсотків, але не вище 200 балів.

Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у  міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки  України), Олімпійських, Параолімпійських і Дефлімпійських іграх (за  поданням Міністерства молоді та спорту України), зараховується оцінка 200  балів.

 1. В інших випадках конкурсний бал розраховується як оцінка індивідуальної усної співбесіди.
 2. Педколедж у Правилах прийому самостійно визначає мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі (додаток 3).
 3. Програми індивідуальних усних співбесід затверджують голови приймальних комісій закладів освіти не пізніше ніж 31 травня відповідного року вступної кампанії.

Індивідуальні усні співбесіди для вступників на основі повної загальної  (профільної) середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього  незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти.

Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються головами  приймальних комісій закладів освіти не пізніше ніж 10 травня відповідного  року вступної кампанії. Не допускається введення до творчих конкурсів  завдань, що виходять за межі зазначених програм.

Програми індивідуальних усних співбесід та творчих конкурсів  обов'язково оприлюднюються на вебсайтах (вебсторінках) закладів освіти. У  програмах мають міститися критерії оцінювання підготовленості вступників.

Форму проведення індивідуальних усних співбесід та творчих конкурсів  Педколедж обирає самостійно з урахуванням необхідності створення безпечних і  нешкідливих умов та дотриманням медико-санітарних вимог. 

Вимоги до мотиваційних листів розробляються, затверджуються  головами приймальних комісій та оприлюднюються на вебсайті (вебсторінці)  закладів освіти не пізніше 1 червня.

 1. Особи, які без поважних причин (визнаних такими за рішенням приймальної комісії) не з'явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого  Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали  документи після дати закінчення прийому документів, до участі в конкурсному  відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не  допускається.
 2. Апеляції на результати вступних випробувань, проведених закладом освіти, розглядає апеляційна комісія Педколеджу, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом закладу освіти.
 3. Відомості щодо результатів вступних випробувань вносяться до ЄДЕБО.
 4. Офіційне оголошення результатів творчих конкурсів на місця державного або регіонального замовлення, та інформацію про досягнення мінімального прохідного бала, здійснюється шляхом розміщення відповідних  відомостей на офіційних вебсайтах (вебсторінках) закладів освіти та вноситься  до ЄДЕБО не пізніше наступного дня після їх проведення.
 5. Рішенням приймальної комісії результати індивідуальної усної співбесіди щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані за заявою вступника для участі в конкурсному відборі на іншу  конкурсну пропозицію, для якої передбачено проходження індивідуальної усної  співбесіди, в Педколеджі.

 


 

VІІІ. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

 

 1. Спеціальними умовами на здобуття фахової передвищої освіти за кошти місцевого бюджету (за регіональним замовленням) є:

зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної  співбесіди або творчого конкурсу на місця державного або регіонального  замовлення;

переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення  осіб у порядку, передбаченому цим Порядком, якщо вони зараховані на  навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну  пропозицію.

 1. Проходять вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу та в разі отримання позитивної оцінки рекомендуються до зарахування на навчання за кошти  місцевого бюджету (за регіональним замовленням) (крім  випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на  місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про  неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або  регіонального замовлення»):

особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7  Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян,  які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на  прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами  співбесіди;

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за  рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення);

особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності,  учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів  війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять  військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку,  визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби  громадянами України;

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія,  територія населених пунктів на лінії зіткнення (які не зареєстровані як  внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2022 року. діти загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 101 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту",  особи з їх числа;

особи, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень,  каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у  Революції Гідності;

особи, один з батьків яких був учасником бойових дій на території інших  держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення,  контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території  інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на  території інших держав під час цих дій та конфліктів;

особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем,  який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання  ним обов’язків військової служби;

особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який  загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним  службових обов'язків, протягом трьох років після здобуття відповідної  загальної середньої освіти;

особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років,  яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на  Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких  встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою,  хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, –

категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про  відселення, (категорія 2), 

діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності,  учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно  до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального  захисту»;

шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також  протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки  яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або  які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з  інвалідністю I або II групи;

іноземці та закордонні українці у межах квоти для іноземців. Інформація щодо осіб, які мають права на спеціальні умови участі у  конкурсному відборі під час вступу, вноситься до ЄДЕБО (із доданням  сканованих копій документів, що підтверджують ці права).

 1. Якщо кількість вступників, яких рекомендовано до зарахування відповідно до пункту другого цього розділу та які підтверджують навчання, перевищує тридцять відсотків наданого загального обсягу бюджетних місць за  певною спеціальністю (спеціалізацією), то Педколедж може звернутись до  регіонального замовника щодо збільшення  загального обсягу бюджетних місць на обсяг цього перевищення в межах  ліцензованого обсягу відповідної спеціальності.
 2. Можуть бути переведені на вакантні місця регіонального замовлення в порядку такі категорії осіб, зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію, якщо вони здобули позитивну оцінку на індивідуальній усній співбесіді або творчому  конкурсі у встановлені Правилами прийому строки: 

вступники на основі базової середньої освіти, які подали документи, що  підтверджують спеціальні умови здобуття фахової передвищої освіти за кошти  місцевого бюджету, передбачені пунктом другим цього  розділу, після завершення прийому документів, але не пізніше 30 вересня;

вступники на основі повної загальної (профільної) середньої освіти, які  подали документи, що підтверджують спеціальні умови здобуття фахової  передвищої освіти за кошти державного або місцевого бюджету, передбачені  пунктом другим цього розділу, після завершення прийому документів, але не  пізніше 31 жовтня;

особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону  України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;

 діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей).

 


ІX. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

 

 1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування за результатами позитивної  оцінки індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу на місця  державного або регіонального замовлення;

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

 1. Список вступників, які мають право на зарахування, впорядковується в межах кожної зазначеної в пункті першому цього розділу категорії:

за конкурсним балом від більшого до меншого в разі конкурсного відбору  за результатами вступних випробувань;

за результатами розгляду мотиваційних листів в інших випадках.

 1. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) вступника;

конкурсний бал вступника;

ознака підстав для зарахування за результатами позитивної оцінки  індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу на місця державного або  регіонального замовлення;

освітньо-професійний ступінь, спеціальність, назва конкурсної  пропозиції, форма здобуття освіти.

Прізвища вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована  територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2022  року, підлягають шифруванню у всіх інформаційних системах.

 1. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з ЄДЕБО та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному вебсайті (вебсторінці) закладу освіти.
 2. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) за кожною конкурсною пропозицією, формуються приймальною  комісією за даними ЄДЕБО та затверджуються рішенням приймальної комісії,  оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних  комісій та вебсайті (вебсторінці) закладу освіти відповідно до строків,  визначених у розділі V цього Порядку.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі  самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього  розділу.

 1. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників.
 2. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування розміщується на вебсайті (вебсторінці) закладу освіти, а також відображається у кабінеті вступника в ЄДЕБО (за наявності).

Рекомендованим до зарахування вступникам надсилаються повідомлення  засобами електронного та мобільного зв'язку відповідно до Правил прийому.


 X. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

 

 1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного та регіонального замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі V цих Правил, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця регіонального замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених Правилами прийому, до приймальної комісії Педколеджу.

Підставою для зарахування особи на навчання є виконання вимог Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти, Правил прийому та укладення договору про надання освітніх послуг між Педколеджем та вступником (за участю батьків або законних представників  – для неповнолітніх вступників), в якому можуть бути деталізовані права та обов’язки сторін.

 1. Подання оригіналів необхідних документів для зарахування на місця регіонального замовлення може здійснюватися, крім особистого подання, шляхом:

надсилання їх засобами поштового зв'язку з обов'язковим описом вкладень на адресу Приймальної комісії Педколеджу, зазначену в Реєстрі суб'єктів освітньої діяльності ЄДЕБО в терміни, визначені в розділі V цих Правил або відповідно до нього. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті;

надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, через електронний кабінет вступника.

Договір про навчання (незалежно від джерел фінансування) між Педколеджем та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників) є підставою для видання наказу про зарахування. Якщо вступник здійснив виконання вимог до зарахування без особистого подання документів, то наказ про зарахування може бути виданий без укладання договору. Якщо договір про навчання не буде укладено впродовж десяти календарних днів після початку навчання, то цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи.

Особи, які подали заяви в електронній формі без накладання  кваліфікованого електронного підпису, крім того, зобов'язані підписати власну  заяву, роздруковану приймальною комісією.

 1. У разі зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб додатково укладається договір (контракт) між Педколеджем та фізичною або юридичною особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.
 2. Особи, які були рекомендовані до зарахування на місця регіонального замовлення за певною конкурсною пропозицією і не виконали вимог до зарахування у строки, визначені в розділі V цих Правил, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання за регіональним замовленням за цією конкурсною пропозицією, крім випадків, визначених у розділі XIІІ цих Правил.

Особи, які отримали рекомендацію до зарахування на місця регіонального замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V цих Правил або відповідно до нього, виконали вимоги для зарахування на бюджетні місця, підлягають зарахуванню.

 1. Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за кошти фізичних, юридичних осіб визначається Правилами прийому.

 XI. Коригування списку рекомендованих до зарахування

 

 1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця регіонального замовлення, передбачених у розділі X цих Правил і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.
 2. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, зобов'язані виконати вимоги для зарахування відповідно до розділу X цих Правил.

Договір (контракт) про надання освітніх послуг між Педколеджем та фізичною (юридичною) особою, у разі зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, укладається після видання наказу про зарахування. Якщо договір не буде укладено впродовж десяти календарних днів  з дати видання наказу про зарахування, то цей наказ скасовується в частині  зарахування такої особи. 

Якщо вступник здійснив виконання вимог до зарахування без особистого подання документів, то наказ про зарахування може бути виданий без укладання договору, але якщо договір не буде укладено впродовж десяти  календарних днів після початку навчання, то цей наказ скасовується в частині  зарахування такої особи.

 Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

 1. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб визначається Правилами прийому.
 2. У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми, освітньо-професійними програмами) та формами здобуття освіти оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у закладі освіти за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.

У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми, освітньо-професійними програмами) та формами здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному із закладів освіти на вибір студента протягом усього строку навчання. Умовою до зарахування студента до  іншого закладу є надання довідки про місцезнаходження оригіналів документів. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента закладом освіти, у якому вони зберігаються.

 


XII. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб

 

 1. Педколедж самостійно надає рекомендації вступникам в межах форми здобуття освіти та місць (крім небюджетних конкурсних пропозицій), на які було надано рекомендації до зарахування до цього закладу освіти за відповідною спеціальністю, в порядку, визначеному пунктами 6-7 розділу IX цих Правил, та анулює їх в порядку, визначеному пунктом 1 розділу XI цих Правил.
 2. Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, здійснюється в такій послідовності:

особи, які зазначені в пункті 4 розділу VIII цих Правил, в разі  наявності документів, що підтверджують право на спеціальні умови  зарахування;

особи, які не отримали рекомендацію для зарахування на місця  регіонального замовлення в порядку, передбаченому пунктом  5 розділу ІX цих Правил.

Переведення на вакантні місця регіонального замовлення  осіб, зазначених в абзаці третьому цього пункту, проводиться при відсутності  непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від  переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому  списку в межах кожної із зазначених категорій.

У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні  місця регіонального замовлення осіб, зазначених в абзацах  другому-третьому цього пункту, Педколедж використовує для цього вакантні  місця регіонального замовлення з інших спеціальностей цієї  галузі, а при їх відсутності – інших галузей знань, цієї або іншої форми  здобуття освіти (після переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, зазначених в абзацах другому-третьому цього  пункту за відповідною спеціальністю та формою здобуття освіти), про що  негайно ставить до відома відповідного регіонального замовника.

Невикористані після цього місця регіонального замовлення  вважаються такими, що не розміщені в цьому закладі освіти. Педколедж  повідомляє регіонального замовника про їх кількість у розрізі  спеціальностей (спеціалізацій) та форм здобуття освіти. У разі відсутності  достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця дрегіонального замовлення осіб, зазначених в абзаці другому цього пункту, Педколедж надсилає державному замовнику запит на виділення додаткових  місць державного замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо  використання цих місць приймає конкурсна комісія регіонального замовника.

 

 


XIІІ. Наказ про зарахування, додатковий конкурс

 1. Накази про зарахування на навчання видаються директором Педколеджу на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та вебсайті Педколеджу у вигляді списку зарахованих у строки, визначені розділом V цих Правил.
 2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника скасовується приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, визначених пунктом 5 розділу XVI цих Правил.
 3. Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до Педколеджу за власним бажанням, відраховані із Педколеджу за власним бажанням, у зв’язку з чим таким особам повертаються подані ними документи не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування на підставі наказу директора Педколеджу.
 4. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.
 5. На звільнене(і) в порядку, передбаченому пунктами 2, 4 цього розділу, місце (місця) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій Педколеджу за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

XІV. Забезпечення відкритості та прозорості під час проведення прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти

 

 1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми освітній омбудсмен та/або представник Служби освітнього омбудсмена, представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Порядок акредитації журналістів у приймальній комісії визначається правилами прийому.
 2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов’язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.
 3. Педколедж зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (освітньо-професійної програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за регіональним замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньо-професійною програмою), у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотою, оприлюднюються на вебсайті Педколеджу не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.
 4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, а в особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проєктом порядку денного засідання оприлюднюється на вебсайті (вебсторінці) Педколеджу.
 5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на спеціальні умови вступу, про участь в учнівських олімпіадах, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання, про трудовий договір на працевлаштування для здобуття освіти за дуальною формою є підставою для  скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника. 6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за регіональним замовленням, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітньо-професійними програмами), осіб (прізвища та ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх рекомендування до зарахування та зарахування до Педколеджу здійснюється на підставі даних ЄДЕБО через розділ «Вступ» вебсайту ЄДЕБО за такою електронною адресою: https://vstup.edbo.gov.ua/, а також інформаційними системами (відповідно до договорів, укладених власниками (розпорядниками) таких систем з технічним адміністратором ЄДЕБО).

 

 

                    Додаток 1

до Правил прийому  до Олександрійського педагогічного фахового коледжу імені В.О. Сухомлинского» у 2022 році

 

 

 

ПЕРЕЛІК 
спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників

 

Шифр галузі

Галузь знань

Код спеціальності

Найменування спеціальності

01

Освіта

017

Фізична культура і спорт

                                  Додаток 2

до Правил прийому  до Олександрійського педагогічного фахового коледжу імені В.О. Сухомлинского» у 2022 році

 

Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація

(освітня програма)

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

01

Освіта

012

Дошкільна освіта

Вчитель з дошкільного виховання

30

0

0

1р 10м

 

 

01

Освіта

012

Дошкільна освіта

Вчитель з дошкільного виховання

30

0

0

3р 10м

 

 

01

Освіта

013

Початкова освіта

Вчитель з початкової освіти

90

0

60

1р 10м

 

2р 10м

01

Освіта

013

Початкова освіта

Вчитель з початкової освіти

120

0

0

3р 10м

 

 

01

Освіта

017

Фізична культура і спорт

Вчитель фізичної культури

60

0

0

3р 10м

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Правил прийому  до Олександрійського педагогічного фахового коледжу імені В.О. Сухомлинского» у 2022 році

 

 

 

Перелік конкурсних предметів

 

Фаховий молодший бакалавр на основі базової загальної середньої освіти

Спеціальності

Вступні випробування

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі

Код

Назва

012

Дошкільна освіта

Індивідуальна усна співбесіда (з української мови)

100

013

Початкова освіта

Індивідуальна усна співбесіда (з української мови)

100

017

Фізична культура і спорт

Творчий конкурс

100

Фаховий молодший бакалавр на основі повної загальної середньої освіти

Спеціальності

Перелік конкурсних предметів

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі

Код

Назва

012

Дошкільна освіта

Індивідуальна усна співбесіда (з української мови та історії України)

100

013

Початкова освіта

Індивідуальна усна співбесіда (з української мови та історії України)

100

 

 

 

© 2021 ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО